پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در اردیبهشت ماه سال هشتادو دو شکل گرفت. این پژوهشکده دارای سه گروه پژوهشی قطعی شامل گروه محیط زیست طبیعی، گروه مهندسی محیط زیست، گروه فرآوری پسماند و یک مرکزخدمات تخصصی با عنوان مرکز خدمات تخصصی مدیریت و بهسازی محیط زیست می باشد.
بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 22
بازدید کــــل : 4423